+34 952 58 57 21

Ny selskabslov – Ejere af selskaber skal få revideret selskabernes vedtægter

 

Der er vedtaget ny selskabslov i Danmark på baggrund af EU-direktiv. Den nye selskabslov skal hjælpe til med at øge konkurrencen mellem landene.
Når man skal etablere et selskab, skal den danske selskabslov være lige så gunstig som selskabslovgivningen i de øvrige lande i Europa, således at det ikke er en konkurrencebegrænsning.
Den nye selskabslov forventes at træde i kraft den 1. januar 2010, men det er endnu ikke endeligt vedtaget, hvornår hver enkelt bestemmelse endeligt skal træde i kraft.

Den eksisterende anpartsselskabslov og den eksisterende aktieselskabslov vil efter den 1. januar 2010 ikke længere være gældende.
En vigtig ny regel er at,


Ejeraftaler ikke er bindende

Den nye selskabslov bestemmer, at aktionær- og anpartshaveroverenskomster ikke længere er bindende for selskabet. Ejeraftaler skal derfor reguleres og tilpasses efter den nye lov.

Det er vigtigt, at såvel nye som eksisterende virksomheders vedtægter samt aktionær- og anpartshaveroverenskomster tilpasses, så de tager hensyn til den nye lov.

I forbindelse med ejernes gennemgang af aftalerne, bør det overvejes, hvilken organisation virksomheden fremadrettet skal have som ledelse.

Der vil være frit valg med hensyn til, hvilken ledelsesform selskabet skal have.
Der vil fortsat være mulighed for at have en direktion og en bestyrelse, og så indføres der et nyt ledelsesorgan, nemlig et tilsynsråd.

Tilsynsrådet vil alene have kontrollerende opgaver, så i tilfælde af at ejer/aktionær i en virksomhed alene ønsker et kontrolorgan, kan man vælge et tilsynsråd frem for en bestyrelse.

Man kan også vælge både at have en direktion, som er den udøvende ledelse, samtidig med en bestyrelse, der står for strategi og kontrol, samt et tilsynsråd, der alene står for kontrol.


Den ny selskabslov giver nye muligheder

Der indføres mulighed for stemmeløse aktier. En stemmeløs kapitalandel (fællesbetegnelsen fremover for aktier og anparter), vil i princippet være at betragte som en obligation. Stemmeløse kapitalandele kan med fordel bruges i forbindelse med generationsskift, således at man sikrer, at den tidligere ejer af virksomheden fortsat sidder på magten, og at der kun udloddes udbytte til nye ejere.

Desuden kan selskaber erhverve egne anparter/aktier. Dette er dog kun muligt for den del af virksomheden, der indeholder frie midler.

Opkøb af egne aktier betragtes reelt set som en form for udbytte, idet beløbet trækkes ud af virksomheden.

Nye Kapitalkrav

Den nye selskabslov nedsætter minimumsbeløb, der kræves for stiftelse af et anpartsselskab. I dag skal anpartskapitalen være kr. 125.000. Dette beløb nedsættes fra 1. januar 2010 til kr. 80.000.

Det bliver desuden tilladt, at stifterne tegner en del af kapitalen som en fordring på stifterne. Der skal dog til enhver tid være indbetalt minimum 25 % af selskabskapitalen, og altid minimum kr. 80.000. Det betyder, at en kapital i virksomheden kan forhøjes, uden at der reelt føres penge ind i virksomheden. Det vil gøre det nemmere fremover at finansiere nye investeringer, men man skal være meget opmærksom på risikoen ved denne måde at stifte selskaber på. En fordring mod en stifter skal altid indbetales, når ledelsen i selskabet fordrer det. Ledelsen i selskabet behøver ikke altid at være den samme som stifteren.

En anden ny mulighed vil være selvfinansiering, som vil kunne anvendes i forbindelse med generationsskifte. Virksomhedens frie midler kan nu anvendes til at finansiere en overtagelse af virksomheden.

Der etableres et ejerregister via Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Alle, der ejer mere end 5 % af kapitalen i en virksomhed, skal registreres heri. Registeret er offentligt tilgængeligt.

Registeret skabes for at skabe større gennemsigtighed i ejerforholdene, hvilket er et EU-krav. Eksponeringen på selskaberne vil blive større i forbindelse med potentielle overtagelser, sammenarbejder, finansiering m.v..

Det er som nævnt meget vigtigt, at virksomhedsejere gennemgår vedtægter og overenskomster, idet de nuværende overenskomster ikke længere vil være bindende for selskabet, med mindre aftalerne er gengivet i selskabets vedtægter.

Skrevet af Advokat Peter Thykier fra Advokatfirmaet Thykier&Felby A/S, der samarbejder med Advokatkontoret Ana Mª Navarrete.