+34 952 58 57 21

Der er ikke meget i verden, der er skatte – og afgiftsfrit,  men gaver er under visse betingelser.

Det er nok for alle parter sjovest at give en gave i levende live frem for at ”give” beløbet som arv, som der tilmed skal betales arveafgift af.

Som det ses af nedenstående er det oven i købet ganske store gavebeløb, der kan gives uden gaveafgift.  Hvis et forældrepar eksempelvis ønsker at tilgodese sit barn og dettes ægtefælle, kan der i alt overføres kr. 158.400,- i 2011 (2*58700 + 2*20500). Dette gælder uanset om gavegiver er resident eller ej.

Grundbeløbet reguleres hvert år og der kan naturligvis gives en afgiftsfri gave hvert år.

Der er ingen formkrav til at give en gave og ingen pligt til at anmelde afgiftsfrie gaver til SKAT. Gaven skal være givet inden årsskiftet, for at det afgiftsfri gavebeløb for 2011 kan anvendes.

Gavebrev
Af bevismæssige hensyn bør du dog sørge for at udfærdige et såkaldt ”gavebrev”, som udgør dokumentationen for beløbets størrelse og tidspunktet, hvor gaven gives til modtageren. Det bør også fremgå af gavebrevet, om gaven gives kontant, eller om gaven effektueres ved nedskrivning af lån. Gavemodtageren skal være i besiddelse af gavebrevet.

Du kan som gavegiver bestemme, at gavemodtageren ikke skal kunne råde over gaven, dvs. at gaven skal være båndlagt, i en nærmere fastsat periode, og at gaven skal være særeje for modtageren. Der findes flere former for særeje, så det vil være en god ide at kontakte en advokat for at få nærmere oplysninger herom.

Gaveafgift
Udgangspunktet er, at der skal betales gaveafgift af gaver til nærtstående, hvis gavebeløbet overstiger et grundbeløb, som reguleres hvert år.

Der betales en afgift på 15 % ved gaver til
– børn, stedbørn og børnebørn,
– personer herunder samlever, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven
– forældre,
– plejebørn (i nogle tilfælde) hvis gavebeløbet overstiger grundbeløbet på kr. 58.700.

Ved gaver til stedforældre og bedsteforældre betales gaveafgift på 36,25 % (grundbeløb kr. 58.700).

Ved gaver til svigerbørn (forudsat ægtefællen er i live) betales en afgift på 36,25 % (grundbeløb kr. 20.500).

Der gælder et grundbeløb pr. gavegiver og pr. gavemodtager. Gavegiver kan give gaver til både søn og datter, og sønnen kan modtage gave fra både mor og far uden at betale afgift.

Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie, men er kun gyldige, hvis der oprettes gaveægtepagt, som tinglyses.

Gaver til personer, der falder uden for kategorien af nærtstående, beskattes med personlig indkomstskat.

Rente- og afdragsfrit familielån
Hvis du ønsker at give et beløb, der overstiger det afgiftsfrie gavebeløb, eksempelvis fordi gavemodtageren har behov for pengene nu, er det muligt at oprette et rente- og afdragsfrit familielån. Lånet kan nedskrives med det afgiftsfrie gavebeløb, hvis du i efterfølgende år får lyst til at give en gave.

Det er væsentligt, at der oprettes et gældsbrev på de rigtige vilkår.

Hele lånebeløbet kan overføres til modtageren uden skattemæssige eller afgiftsmæssige konsekvenser. Lånet skal tilbagebetales, medmindre gælden er blevet nedbragt ved långivers foræring af afgiftsfrie gaver, som er anvendt til at nedbringe lånet.

Det kan ikke på forhånd aftales, at långiver hvert år forpligter sig til at give en gave, hvormed lånet nedbringes, da SKAT i givet fald vil anse hele beløbet som en gave allerede ved overførsel af lånebeløbet, og modtageren vil skulle betale gaveafgift af det fulde beløb efter fradrag af det afgiftsfrie grundbeløb.

Konstruktionen er meget fordelagtig og selvsagt helt legal.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til gaver mellem nærtstående, herunder skatteforhold og afgifter, eller har behov for hjælp til udfærdigelse af gældsbrev/lånedokument, kan du kontakte Advokatfirmaet Ret&Råd Greve.

 

Advokat

Peter Thykier som samarbejder med Advokatkontoret Ana Maria Navarrete